Touch Of Gold: Glenn Prasetya per Grazia Indonesia Beauty

Beauty Editorial: Glenn Prasetya per Grazia Indonesia beauty Spread Maggio 2017

Touch Of Gold: Glenn Prasetya per Grazia Indonesia Beauty Touch Of Gold: Glenn Prasetya per Grazia Indonesia Beauty Touch Of Gold: Glenn Prasetya per Grazia Indonesia Beauty Touch Of Gold: Glenn Prasetya per Grazia Indonesia Beauty

GRAZIA INDONESIA beauty Spread May 2017

Photographer: Glenn Prasetya 

Stylist: Ismelya Muntu
Asst Stylist: Tammy Tjenreng
Make Up & Hairdo: Philips Kwok
Model: Darina @WYNN Models
Retoucher: Nugroho Adi

 

Credits: © Courtesy of Glenn Prasetya @glennprasetya.com